• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

Co je naším cílem:

Smysl a cíl webu naší tiskárny je umo×nit co nejjednodušším a p?ehledným zp?sobem objednat levný tisk leták?, levný tisk prospekt?, levný tisk katalog?, levný tisk blok?, levný tisk ceník?, levný potisk šanon? a jiných b?×ných tiskovin.
Tyto webové stránky mají slou×it ka×dému, kdo pot?ebuje levn? tisknout a chce mít jistotu kvalitního a rychlého výsledku ka×dé tiskoviny. Stránky jsou uzp?sobeny tak, aby si letáky, ceníky, prospekty, katalogy, bloky a šanony mohl objednat i úplný laik, který nemá zkušenosti s ofsetovým nebo digitálním tiskem.
Na tomto webu naleznete krom? široké nabídky nejbe×n?jších tiskovin jako jsou práv? letáky, prospekty, ceníky, katalogy, bloky a mnoho jiných tiskovin také u×ite?né informace - zejména rady pro grafiky: jak správn? p?ipravit podklady pro tisk, jak správn? nastavit barvy, tiskové zna?ky, p?esahy a jiné rady a tipy jak si zjednodušit cestu k výhodnému tisku firemních a jiných tiskovin.
P?ipravili jsme pro Vás ceníky nejb?×n?jších po?t? tisku leták?, prospekt?, karti?ek a jiných typ? tiskovin. Také si m?×ete pomocí formulá?? navolit sv?j individuální po×adavek na tisk prospektu, tisk katalogu nebo tisk ceníku. Vybrat si m?×ete ze široké nabídky papír?, mo×nosti tisk? r?znou barevností a to od ?ernobílého a× po plnobarevný tisk nebo tisk speciálními barvami.
Pomocí webu naší tiskárny velmi rychle a snadno zjistíte cenu po×adované tiskoviny a velmi jednoduše ji m?×ete také objednat.

Kdo nás nejvíce vyu×ívá:

- marketingoví mana×e?i
- asistentky marketingu
- officemana×e?i
- produktoví mana×e?i
- ×ivnostníci

Pro? nás nejvíce vyu×ívají:

- proto×e tiskneme levn?
- proto×e tiskneme rychle
- proto×e tiskneme kvalitn?
- proto×e tiskneme spolehliv?
- proto×e se zákazníky umíme komunikovat
- proto×e slíbíme jenom to, co doká×eme splnit
- proto×e máme všechny slu×by pod jednou st?echou