• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

Barevnost neboli po?et barev, kterými se bude tisknout. Tisk leták? se zpravidla provádí 4 barvami, jeliko× jsou ?asto pou×ity pro tisk leták? fotografie. I kdy× se vám m?×e zdát, ×e je pro tisk letá?ku pou×ito více ?i mén? barev. Je to však v?tšinou jen optický klam, který je zp?soben tím, ×e se barvy p?i tisku nemísí, ale tisknou se malinkaté te?ky 4 barev blízko sebe a a× mozek vytvo?í výslednou barvu. Pro tisk nejlevn?jších leták? se pou×ívá tisk jednou barvou a to ?ernou.

Tisk leták? ve 4 základních barvách – plnokrevný tisk – C-cyan (azurová barva), M-magenta (purpurová barva), Y-yellow (×lutá barva), K- black (?erná barva)

Tisk leták? na tiskárn?, pro kterou není pot?eba vytvá?et hmotnou formu. Pou×ívá se pro tisk leták? o malém po?tu.

Druh papíru je pro levný tisk leták? d?le×itý.

Ofsetový papír – papír, který nemá ohlazený povrch. Pou×ívá se pro nejlevn?jší tisk leták?, které nebudou vystaveny pov?trnostním podmínkám, ani velké manipulaci

K?ídový papír

Papír s hlazeným povrchem pro náro?n?jší pou×ívání .

Jde o rozm?r pro tisk leták?. Nepou×ívan?jší je pro tisk leták? formátová ?ada A(A4 kancelá?ský papír).Následn? je mo×né falcování (lámání) na jiné formáty A3 na p?l, A4 na 1/3 - formát DL.

Vytvo?ení vzhledu pro tisk letáku z dodaných podklad? a informací (texty,fota, loga………). Cena se odvíjí od mno×ství údaj?, které se mají na letáku objevit a náro?nosti zákazníka na estetický vzhled.

Tisk leták? p?ímými barvami dle vzorníku „Pantone". Jde v?tšinou o tisk leták? v p?esn? definovaných firemních barvách.

Metoda tisku, p?i které je barva p?enesena z p?edlohy pro tisk leták? na list papíru pomocí válce s gumovým povrchem. Díky ?emu× se dá potisknou i papír s povrchovou strukturou.

Udává hmotnost 1 m2 papíru. ?ím je papír t?ךí, tím je také tlustší

Levný tisk jednostranných leták? – okolo 100 g/m2
Tisk oboustranných leták? – 135 g/m2 a více

Letáky lze povrchov? upravit více zp?soby. Nelevn?jší je strojový lak. Ten lze však pou×ít pouze pro tisk v?tšího mno×ství letáku na ofsetovém stroji. Další variantou je laminace. Co× je pota×ení tenkou folií po vytišt?ní leták? pro vysokou ochranu proti od?ení a lze ji pou×ít i pro tisk malého mno×ství leták?. Poslední variantou je UV lak, který je pou×itelný pro tisk velkého mno×ství leták? a má vysoký lesk.

P?edloha letáku je p?enesena válcem s gumovým povrchem na pás papíru, který je následn? roz?ezán na jednotlivé letáky. Pou×ívá se pro tisk velkého mno×ství leták? v ?ádech statisíc? kus?.