• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Rßdi bychom pro naÜi firmu vytiskli levnÚ letßky do schrßnek. D?lßte tento typ letßk?? Jsou tyto letßky n??Ým zvlßÜtnÝ oproti b?×nřm letßk?m? D?lßte i distribuci?

Letáky do schránek tiskneme levn? velmi b?×n?. Kvalitativní rozdíl mezi levným tiskem leták? do schránek a levným tiskem leták? pro jiné reklamní prakticky není. Letáky do schránek levn? tiskneme zpravidla na niךí gramá×e papíru a to z d?vodu co nejniךí po?izovací ceny a v druhé ?ad? kv?li cen? za jejich distribuci. Cena distribuce je v mnoha p?ípadech p?ímo úm?rná rozm?ru a váze propaga?ního letáku. Z t?chto d?vod? se sna×íme zákazníkovi v×dy poradit tak, aby letáky nechal vytisknout na materiál s niךí gramá×í, aby byl co nejleh?í a tudí× byla distribuce levn?jší. Jsou však p?ípady kdy grafika neumo×?uje pou×ití materiálu s nízkou ramií. Zpravidla to bývá v p?ípad?, ×e je grafika slo×it?jší a grafika by mohla na druhou stranu vytišt?ného letáku prosvítat, co× by mohlo v kone?ném dúsledku zákazníka od jeho ?tení odradit (tento problém nap?íklad mají velké obchodní ?et?zce kde se efekt koncové odezvy nahrazuje mno×stvím leták?).

Distribuci tišt?ných leták? zajiš?ujeme takté× ve spolupráci s celou ?adou poštovních operátor?. Distribuci m?×eme zajistit adresnou, co× znamená, ×e zákazník p?esn? ví koho pot?ebuje oslovit a vlastní databázi kontakt?. Letáky distribuujeme také neadresn?, to znamená ×e se vybere lokalita podle PS? a v této lokalit? budou osloveni všichni, kte?í v této lokalit? bydlí, p?ípadn? firmy které v této lokalit? mají sídlo.  


Zp─Ťt na FAQ