• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Jakř tisk letßk? je vřhodn?jÜÝ? tisk digitßln? nebo ofsetem? jakÚ ˙daje ode m? pot?ebujete, abyste mi mohli stanovit cenu tisku letßk??

Pro optimální stanovení ceny tisku leták? je t?eba znát tyto údaje:

Formát tiskoviny:
uve?te prosím bu? rozm?r v milimetrech, znáte li ozna?ení formátu letáku (nap?. A4, A5, A3, A2 apod napište toto ozna?ení
Barevnost:
má li být leták potišt?n z obou stran ozna?te barevnost jako oboustrannou, má-li leták obsahovat více jak 2 baryv (nepo?ítaje bílou) ozna?te barevnost jako plnobarevnou
Materiál:
není nutné popisovat p?esnou gramá× potiskovaného materiálu pokud ji p?esn? neznáte, sta?í nám napsat alespo? p?ipodobn?ní (nap?. kancelá?ský papír, letákový b?×ný papír, prospektový papír, silný papír, nebo tuhý karton) na základ? takto specifikovaného materiálu Vám navrhneme materiál s p?esnou technickou specifikací, který bude odpovídat vašemu po×adavku na levný tisk leták?
Náklad (po?et ks): 
pro p?esné stanovení cenové kalkulace tisku leták?, je nutné znát váš po×adavek mno×ství tisku leták?. Od mno×ství se odvíjí koncová cena tisku leták?.

Srovnání výhodnosti technologií tisku leták? Digitální tisk vs. ofsetový tisk:

Na Váš dotaz zda je tisk leták? výhodn?jší ofsetovým tiskem nebo digitálním tiskem odpovídám stru?nou charakteristikou. Digitální tisk je technologie vyvinutá speciáln? pro tisk malých po?t? leták?, plakát?, pozvánek a jiných tiskovin. Digitální tisk je pohotový a doká×e od p?edání podklad? tisknout tém?? okam×it?. jeliko× u digitálního tisku nevznikají ×ádné mezináklady na spušt?ní zakázky je pro tento malý po?et tisku leták? v×dy výhodn?jší ne× ofsetový tiskový stroj. Nevýhodou digitálního tisku je niךí kvalita vytišt?ných leták?, menší mo×nosti výb?ru materiál? pro tisk. Touto technologie nejdou tisknout ur?ité typy barev (nap?íklad Pantone). Digitální tisk se vyplatí do po?tu maximáln? 500 ks leták?.

Ofsetový tisk je v podstat? pr?myslová technologie, která je konstruována na vysokou produktivitu a je ur?ena pro tisk v?tšího mno×ství leták? ne× je 500 ks. Výhodou ofsetového tisku je vysoká kvalita tisku, mo×nost pou×ití nep?eberného mno×ství materiálu pro tisk leták?. Také mezi p?ednosti pat?í vysoká v?rnost barev oproti p?edloze tisku leták?. Nevýhodou je, ×e p?ed spušt?ním zakázky je nutné vyrobit mezi produkt a tím jsou tiskové desky, dále je nutné stroj na tisk dané zakázky p?ipravit. Tyto mezináklady se v podstat? "rozpo?ítávají" mezi výsledný po?et kus?, proto je niךí náklad v×dy po p?epo?tu na tisk 1 kusu draךí ne× p?i vyšším po?tu tisku leták?.

Záv?rem tedy platí pravidlo pro tisk malého po?tu leták? cca do 500 ks pou×ijte digitální tisk. V?tší mno×ství leták? levn? vytisknete ofsetovým tiskem.

P?ed tiskem se v×dy rad?ji pora?te s odborníky na tisk:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz

Zp─Ťt na FAQ