• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm
Nechal jsem si tisknout v jinÚ tiskßrn? letßky v po?tu 10000 ks a pak jsem si je nechal od nich dotisknout v po?tu 500 ks. P?i prvnÝm tisku byly letßky p?knÚ s ostrřmi fotografiemi, p?i dotisku byly letßky jinÚ barevn? a fotky byly rozmazanÚ. V tiskßrn? mi necht?jÝ uznat reklamaci. PoradÝte mi prosÝm, p?Ýpadn? pom?×ete se sprßvnřm dotiskem?

 

Tento rozdíl je pravd?podobn? zp?soben tím, ×e 10.000 ks leták? Vám tiskla konkuren?ní tiskárna ofsetovým tiskem a dotisk 500 ks digitálním tiskem. Mezi t?mito technologiemi tisku jsou velké kvalitativní rozdíly se kterými je t?eba p?i tisku na stran? dodavatele po?ítat. Jeliko× je tisk na digitálním strojí pro tento po?et leták? levn?jší vaše tiskárna automaticky usoudila, ×e to pro Vás bude lepší, avšak riskovali vaši nespokojenost. My v t?chto p?ípadech zákazník?m nabízíme tisk na obou za?ízeních. Aby nedošlo zákazníkov? nespokojenosti uká×eme p?ed výrobou vzorek tisku letáku a upozorníme ho na výhody a nevýhody. P?i volb? technologie tisku bereme ohled na grafický vizuál a zvlášt? také na ú?el pou×ití t?chto leták?. Rádi Vám se správným dotiskem pom?×eme. Pokud se Vám výtisk na našem velmi kvalitním digitálním tiskovém stroji nebude líbit, letáky Vám levn? vytiskneme ofsetem. Proto bychom od Vás spolu s podklady pot?ebovali vzorek p?edchozího letáku se kterým jste byl spokojen, abychom p?i tisku upravili barvy podle tohoto vzoru. Pro vy?ešení vašeho problému prosím kontaktujte naše tiskové specialisty:

 

Petr Dole?ek

odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz
 
 
 

Zp─Ťt na FAQ