• letĂĄky A5 210 x 148 mm
  • letĂĄky A4 297 x 210 mm
  • letĂĄky A3 420 x 210 mm
  • hlavičkovĂ˝ papĂ­r A4 297 x 210 mm
  • letĂĄk DL 210 x 105 mm

FAQ, nejčastěji kladené dotazy

Na této straně odpovídáme na vybrané nejčastější dotazy, které nám zasíláte.
VaĹĄe dotazy jsou stĂĄle aktualizovĂĄny.


Odpověď:

Od 100 ks tiskneme letáky a plakáty až do formátu 1600 x 1240 mm, Pokud pot?ebujete menší sérii m?žeme Vám vytisknout letáky až do formátu 10000 x 10000 mm. P?ed zadáním zakázky bych ale poradil spojit se s našimi tiskovými specialisty a poradit se o vašem výsledném zám?ru. Poradíme Vám tak, aby Váš výsledek byl prosefionální a reklamní leták, nebo plakát správn? sloužil svému ú?elu.Odpověď:

Pozvánky tiskneme velmi ?asto a máme s nimi bohaté zkušenosti. Pozvánky tiskneme v mnoha formátech a možnostech provedení. Na výb?r Vám m?žeme taktéž nabídnout širokou škálu materiál?. Pozvánky tiskneme velmi levn? a dodací lh?ta se pohybuje od 2 pracovních dní až po n?kolik hodin. Grafický návrh Vám samoz?ejm? p?ipravíme v n?kolika variantách, ze kterých si vyberete a následn? Vám pozvánky levn? a kvalitn? vytiskneme.Odpověď:

Letáky tiskneme i s touto speciální povrchovou úpravou. letáky jsou po vytišt?ní opat?eny stírací vrstvou jako u stíracího losu. Vrstvu lze set?ít jednoduchým seškrábáním nehtem, p?ípadn? mincí. Tato povrchová úprava se nanáší sítotiskem. barvu této vrstvy si lze vybrat z barevného vzorníku. Tyto letáky tiskneme v r?zných formátech od velikosti vizitky až po velikost A1. Odpověď:

levn? tiskneme prospekty v r?zných formátech. Formát A3 pat?í mezi velmi b?žné typy prospektu. Tyto prospekty levn? tiskneme zpravidla na n?kolik typ? papíru od slabšího materiálu o gramáži 90 g/m2 až po velmi reprezentativní prospekty z materiálu o gramáži 300 g/m2. Tisk prospekt? dokon?ujeme také ohnutím na p?l, takže složený formát prospektu je A4. Prospekty tiskneme v lesklém i matném provedení. Velmi ?asto prospekty povrchov? upravujeme lesklou nebo matnou laminací, p?ípadn? prospekty po vytišt?ní lakujeme lesklým nebo matným strojovým lakem. Takto upravené prospekty jsou velmi reprezentativní a pomáhají prodeji vašich produkt?. Pro zjišt?ní ceny tisku prospekt? prosím kontaktujte naše tiskové specialisty:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
mobil: 604 366 603
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
miroslav.netusil@tisklevne.cz


Odpověď:

Rádi Vám i s touto expresní zakázkou na tisk leták? pom?žeme. Zní to trochu chvástav?, ale mimo jiné jsme i na tento typ zakázek na tisk leták? zvyklí a jsme Vám ochotni s levným tiskem leták? pomoci i v takto krátkém ?ase. V takovémto p?ípad? je nutné co nejd?íve potvrdit námi zaslanou objednávku tisku leták? a co nejd?íve dodat správn? p?ipravené podklady pro tisk leták? (tiskové PDF). Pokud by jste m?la s p?ípravou podklad? pro tisk potíže podívajte se na naši poradnu, kde najdete veškerá pravidla pro p?ípravu podklad? pro tisk, praktické rady a tipy jak docílit bezchybného výsledku. Odpověď:

Rádi pro Vás letáky levn? vytiskneme. Po zaslání závazné objednávky tisku leták? a dodání podklad? je možné v p?ípad? malého po?tu výtisk? leták? dodat zakázku i do druhého dne. U v?tších po?t? tisku leták? je možné se domluvit individuáln? na termínu dodání. 
Doprava je u nás samoz?ejmostí. Zakázku Vám rádi p?ivezeme na Vámi ur?ené místo. Po Praze je u v?tších zakázek doprava zdarma u menších je vždy možná individuální dohoda na cen? dopravy. My totiž tiskneme levn?, rychle, spolehliv? a kvalitn?.Odpověď:

Letáky bychom Vám levn? vytiskli ofsetovým tiskem a po tisku bychom mezi kuponem a zbytkem letáku ud?lali takzvanou perforaci. Perforace u tiskovin v praxi znamená, že v ur?itém míst? papír "prod?rujeme" takže je velmi snadné kupon od vytišt?ného letáku odtrhnout. 

Pro zjišt?ní ceny tisku t?chto leták? prosím kontaktujte naše tiskové specialisty:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz


Odpověď:

Pro optimální stanovení ceny tisku leták? je t?eba znát tyto údaje:

Formát tiskoviny:
uve?te prosím bu? rozm?r v milimetrech, znáte li ozna?ení formátu letáku (nap?. A4, A5, A3, A2 apod napište toto ozna?ení
Barevnost:
má li být leták potišt?n z obou stran ozna?te barevnost jako oboustrannou, má-li leták obsahovat více jak 2 baryv (nepo?ítaje bílou) ozna?te barevnost jako plnobarevnou
Materiál:
není nutné popisovat p?esnou gramហpotiskovaného materiálu pokud ji p?esn? neznáte, sta?í nám napsat alespo? p?ipodobn?ní (nap?. kancelá?ský papír, letákový b?žný papír, prospektový papír, silný papír, nebo tuhý karton) na základ? takto specifikovaného materiálu Vám navrhneme materiál s p?esnou technickou specifikací, který bude odpovídat vašemu požadavku na levný tisk leták?
Náklad (po?et ks): 
pro p?esné stanovení cenové kalkulace tisku leták?, je nutné znát váš požadavek množství tisku leták?. Od množství se odvíjí koncová cena tisku leták?.

Srovnání výhodnosti technologií tisku leták? Digitální tisk vs. ofsetový tisk:

Na Váš dotaz zda je tisk leták? výhodn?jší ofsetovým tiskem nebo digitálním tiskem odpovídám stru?nou charakteristikou. Digitální tisk je technologie vyvinutá speciáln? pro tisk malých po?t? leták?, plakát?, pozvánek a jiných tiskovin. Digitální tisk je pohotový a dokáže od p?edání podklad? tisknout tém?? okamžit?. jelikož u digitálního tisku nevznikají žádné mezináklady na spušt?ní zakázky je pro tento malý po?et tisku leták? vždy výhodn?jší než ofsetový tiskový stroj. Nevýhodou digitálního tisku je nižší kvalita vytišt?ných leták?, menší možnosti výb?ru materiál? pro tisk. Touto technologie nejdou tisknout ur?ité typy barev (nap?íklad Pantone). Digitální tisk se vyplatí do po?tu maximáln? 500 ks leták?.

Ofsetový tisk je v podstat? pr?myslová technologie, která je konstruována na vysokou produktivitu a je ur?ena pro tisk v?tšího množství leták? než je 500 ks. Výhodou ofsetového tisku je vysoká kvalita tisku, možnost použití nep?eberného množství materiálu pro tisk leták?. Také mezi p?ednosti pat?í vysoká v?rnost barev oproti p?edloze tisku leták?. Nevýhodou je, že p?ed spušt?ním zakázky je nutné vyrobit mezi produkt a tím jsou tiskové desky, dále je nutné stroj na tisk dané zakázky p?ipravit. Tyto mezináklady se v podstat? "rozpo?ítávají" mezi výsledný po?et kus?, proto je nižší náklad vždy po p?epo?tu na tisk 1 kusu dražší než p?i vyšším po?tu tisku leták?.

Záv?rem tedy platí pravidlo pro tisk malého po?tu leták? cca do 500 ks použijte digitální tisk. V?tší množství leták? levn? vytisknete ofsetovým tiskem.

P?ed tiskem se vždy rad?ji pora?te s odborníky na tisk:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz


Odpověď:

Wobblery i Stoppery levn? tiskneme. tyto POS materiály d?láme velmi b?žn? a máme s nimi bohaté zkušenosti. Wobblery i stoppery tiskneme z materiál? vyšších gramáží nap?íklad 250 g lesklá k?ída, nebo 300 g lesklá k?ída. Tento pevný materiál zaru?uje fyzickou odolnost a také to, že se vytišt?né wobblery a stoppery nebudou ohýbat. Velmi ?asto wobblery a stoppery po vytišt?ní povrchov? upravujeme lesklou laminací, strojovým lakem, p?ípadn? UV parciálním lakem a to p?edevším pro v?tší efekt upoutání pozornosti. tyto POS materiály tiskneme velmi levn?.
Wobblery i stoppery se p?ipev?ují pomocí speciálních držák? wobbler? k tomu ur?ených. tento držák je v podstat? ?irá plastová páska která je na obou koncích opat?ena oboustrannou lepící páskou pro p?ipevn?ní k wobbleru, nebo stopperu a druhým koncem se p?ipevní k regálu, nebo na jiné místo. Wobbler ?i stopper se po p?ipevn?ní pohupuje v prostoru a vypadá jako by létal.

Pro získání p?edb?žné kalkulace tisku kontaktujte prosím naše tiskové specialisty:

Petr Dole?ek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz


Odpověď:

 

Tento rozdíl je pravd?podobn? zp?soben tím, že 10.000 ks leták? Vám tiskla konkuren?ní tiskárna ofsetovým tiskem a dotisk 500 ks digitálním tiskem. Mezi t?mito technologiemi tisku jsou velké kvalitativní rozdíly se kterými je t?eba p?i tisku na stran? dodavatele po?ítat. Jelikož je tisk na digitálním strojí pro tento po?et leták? levn?jší vaše tiskárna automaticky usoudila, že to pro Vás bude lepší, avšak riskovali vaši nespokojenost. My v t?chto p?ípadech zákazník?m nabízíme tisk na obou za?ízeních. Aby nedošlo zákazníkov? nespokojenosti ukážeme p?ed výrobou vzorek tisku letáku a upozorníme ho na výhody a nevýhody. P?i volb? technologie tisku bereme ohled na grafický vizuál a zvlášt? také na ú?el použití t?chto leták?. Rádi Vám se správným dotiskem pom?žeme. Pokud se Vám výtisk na našem velmi kvalitním digitálním tiskovém stroji nebude líbit, letáky Vám levn? vytiskneme ofsetem. Proto bychom od Vás spolu s podklady pot?ebovali vzorek p?edchozího letáku se kterým jste byl spokojen, abychom p?i tisku upravili barvy podle tohoto vzoru. Pro vy?ešení vašeho problému prosím kontaktujte naše tiskové specialisty:

 

Petr Dole?ek

odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 724 400
Tel.: 222 36 26 56
petr.dolecek@tisklevne.cz
Petr Linek
odborná pomoc zákazník?m, kalkulace
mobil: 733 314 339
Tel.: 222 36 26 56
Fax: 241 409 117
petr.linek@tisklevne.cz
 
Miroslav Netušil
manager projektu
miroslav.netusil@tisklevne.cz
 
 
 


Odpověď:

Letáky do schránek tiskneme levn? velmi b?žn?. Kvalitativní rozdíl mezi levným tiskem leták? do schránek a levným tiskem leták? pro jiné reklamní prakticky není. Letáky do schránek levn? tiskneme zpravidla na nižší gramáže papíru a to z d?vodu co nejnižší po?izovací ceny a v druhé ?ad? kv?li cen? za jejich distribuci. Cena distribuce je v mnoha p?ípadech p?ímo úm?rná rozm?ru a váze propaga?ního letáku. Z t?chto d?vod? se snažíme zákazníkovi vždy poradit tak, aby letáky nechal vytisknout na materiál s nižší gramáží, aby byl co nejleh?í a tudíž byla distribuce levn?jší. Jsou však p?ípady kdy grafika neumož?uje použití materiálu s nízkou ramií. Zpravidla to bývá v p?ípad?, že je grafika složit?jší a grafika by mohla na druhou stranu vytišt?ného letáku prosvítat, což by mohlo v kone?ném dúsledku zákazníka od jeho ?tení odradit (tento problém nap?íklad mají velké obchodní ?et?zce kde se efekt koncové odezvy nahrazuje množstvím leták?).

Distribuci tišt?ných leták? zajiš?ujeme taktéž ve spolupráci s celou ?adou poštovních operátor?. Distribuci m?žeme zajistit adresnou, což znamená, že zákazník p?esn? ví koho pot?ebuje oslovit a vlastní databázi kontakt?. Letáky distribuujeme také neadresn?, to znamená že se vybere lokalita podle PS? a v této lokalit? budou osloveni všichni, kte?í v této lokalit? bydlí, p?ípadn? firmy které v této lokalit? mají sídlo.  Odpověď:

Krom? levného tisku leták? a plakát? tiskneme levn? i hlavi?kové papíry. Hlavi?kové papíry jsou velmi d?ležitým prvkem korporátní identity a pat?í k velmi ?astým tiskovinám které levn? tiskneme. Hlavi?kové papíry tiskneme jak plnobarevn? tak i p?ímými pantone barvami. Hlavi?kové papíry tiskneme již od pár kus? až po stovky, tisíce až desetitisíce kus?. Vysokou produktivitou naší levné tiskárny v Praze levný tisk i vašich hlavi?kových papír?. Hlavi?kové papíry tiskneme na materiál, který je vhodný pro další potiskování v laserových nebo inkoustových tiskárnách. Hlavi?kové papíry levn? tiskneme v expresních dodacích lh?tách, ?asto to bývá i do druhého dne.