• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

TiskovÚ techniky v roce 2009

25.05.2010 v 12:30

Digitální tisk

Sni×ující se náklady p?ivedly ?adu tiskáren a polygrafických provoz? k rozhodnutí po?ízení digitálního tiskového stroje. Tento trend je celosv?tový a lze p?edpokládat, ×e i v blízké budoucnosti bude digitálnímu tisku p?ikládána velká váha. To je zp?sobeno p?edevším významným pokrokem, který tato technologie v posledních letech u?inila. Práv? poslední období toti× znamenalo pro digitální tisková ?ešení nebývalý skok nejenom z hlediska produktivity, ale p?edevším z hlediska kvality tisku. Tu je mo×né u n?kterých systém? pln? porovnávat s kvalitou ofsetovou, která je v sou?asnosti brána za jakýsi etalon. 

Flexotisk

S nejv?tším mno×stvím novinek jsme se v uplynulém roce mohli setkat p?edevším v segmentu konvertingových ?ešení a flexotisku. Na veletrh Labelexpo Europe, který se konal na konci zá?í v Bruselu, byli toti× p?ipraveni prakticky všichni výrobci flexotiskových stroj?, aby zde p?edvedli svá nová ?ešení. Spole?ným znakem pro nové modely úzkoformátových tiskových stroj? z?stává p?edevším zjednodušení a zkrácení p?ípravy na novou zakázku. Velký d?raz je p?itom kladen také na úsporu materiálu. Nové stroje proto doká×ou vybarvit zakázku na velmi malém mno×ství materiálu, co× u n?kterých speciálních substrát? m?×e znamenat nemalé úspory, které se projevují p?edevším u malých a st?edních náklad?.

Instalace v ?R

?ada dodavatel? tiskových technologií vykazovala v tomto roce jen velmi malé prodeje, n?které zna?ky v tomto roce na tuzemském trhu nebyly prodány v?bec. První archový ofsetový stroj z produkce japonské spole?nosti Hamada v letošním roce byl instalován v moravské tiskárn? Grafema v Drahotuších. Jednalo se o dvoubarvový tiskový stroj Hamada H234A ve formátu A3+ dodaný spole?ností Uniware. Stejný dodavatel dodal i p?tibarvový stroj Sakurai Oliver 566SD v pr?b?hu února 2009 do pra×ské Tiskárny Tobola.