• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

SpecißlnÝ tiskovÚ inkousty Rho Vetrosil - potisk skla

25.05.2010 v 12:28

V sou?asnosti sklo neodmysliteln? pat?í mezi moderní architektonické materiály, a proto je stále ?ast?ji vyu×íváno v oblasti dotvá?ení interiér?. M?×eme se s ním setkávat nap?íklad na zdech za topnými t?lesy, tvo?í dve?e šatních sk?íní nebo sprchových kout?, odd?luje jednotlivé prostory, pou×ívá se jako materiál dve?ních výplní, nebo tvo?í celé sou?ásti nábytku. Tento tradi?ní materiál je v obytných i kancelá?ských prostorách všudyp?ítomný a jeho vyu×íváním vzniká velké mno×ství povrch?, které mohou být snadno dekorovány potiskem, v sou?asnosti v?tšinou digitálním. Pro pou×ití výsledných tiskových aplikací na sklen?ném povrchu v suchém prost?edí sta?í nanést na sklo základní podkladový lak, a potom takto p?edp?ipravený povrch potisknout UV vytvrditelnými inkousty. Ovšem pro pou×ití potišt?ných sklen?ných desek ve vlhkém prost?edí, nap?íklad v koupelnách nebo v saunách, ×ádné uspokojivé ?ešení zatím neexistovalo. Hladký povrch skla, které má amorfní strukturu, je toti× nesmá?ivý, tak×e pro kvalitní potisk a dlouhodobou údr×bu potišt?ných aplikací v prost?edí, ve kterém spolup?sobí vlhkost a vyšší teplota, vytvá?í velmi slo×itý podklad.

Záv?rem je mo×né konstatovat, ×e díky inovativnímu vy?ešení chemické vazby organických sol-gelových UV inkoust? Rho Vetrosil spole?nosti Durst, vyvolané p?sobením tepla, p?edstavují tyto digitální tiskové inkousty zcela nové ?ešení dekorativního digitálního potisku sklen?ných ploch, které se vyzna?uje vysokou stabilitou a odolností proti p?sobení vlhkosti ?i mycích a ?istících prost?edk?.