• let├íky A5 210 x 148 mm
  • let├íky A4 297 x 210 mm
  • let├íky A3 420 x 210 mm
  • hlavi─Źkov├Ż pap├şr A4 297 x 210 mm
  • let├ík DL 210 x 105 mm

MezinßrodnÝ veletrh Reklama a Polygraf 2010

25.05.2010 v 12:29

Rozmíst?ní jednotlivých sekcí:

Levé k?ídlo - Signmaking, Velkoplošný tisk a outdoor 
Pravé k?ídlo - Reklamní a dárkové p?edm?ty, Podpora prodeje, Ostatní reklamní slu×by 
St?ední hala - Pre-press, Tiskárny, Papír a obaly, Prezenta?ní technika 

Oficiální sout?×e - Sout?× ?eský Direkt, Sout?× Hv?zda 3D reklamy, Sout?× Duhový paprsek, Reklamní taška roku, Sekce odborného tisku

V lo?ském roce veletrh p?ilákal i navzdory ekonomické krizi v?tšinu velkých výrobc? a dovozc? na ?eském trhu a 32 zahrani?ních firem z 11 zemí sv?ta.

Návšt?vníci zde mohli op?t najít významné hrá?e v oblasti digitálního velkoplošného tisku, prezentaci technologií a materiál? pro výrobu reklamy, sv?telnou reklamu a další nabídky pro zadavatele – jak zajímav? a efektivn? p?ipravit prezentaci svých výrobk? v rámci in a outdoorové reklamy.

Na veletrh se p?išlo podívat celkem 10 477 návšt?vník?, z toho 734 z 33 zemí ze zahrani?í. Zajímavostí lo?ského ro?níku byla struktura návšt?vník?, která byla pestrá. Veletrh navštívili návšt?vníci ze Slovenska, Polska, N?mecka, Ruska, Ma?arska a dalších evropských zemí, n?kolik zástupc? z exotických afrických stát? jakými jsou: Cameroon, Ji×ní Afrika (JAR), Siera Leone, Nigérie, Kongo a z dalších sv?tových destinací: Indonésie, Ji×ní Korea, Pákistán, Uzbekistán, Jordánsko, Togo, nebo Indie.